Adatkezelési tájékoztató

I. BEVEZETÉS 

1. Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a Galyatető Turistacentrum által az online foglalási rendszer igénybevétele során alkalmazott adatvédelmi, illetőleg adatkezelési elveket. Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kizárólag az Adatkezelő online foglalási rendszerének igénybevétele során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét.

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat kialakításánál az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit. 

II. ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő neve: GASTRO LIVE 21 Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 1125 Budapest, Béla király út 7/A A. ép. 2. em. 7. ajtó
Az Adatkezelő e-mail címe: info@gastrolive.hu

Jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában – összhangban az Infotv. rendelkezéseivel – az Adatkezelő meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket hoz, és végrehajtja azokat, vagy végrehajtatja az adatfeldolgozóval.

Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt adatfeldolgozóknak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. 

III. FELHASZNÁLÓK KÖRE

1. Felhasználónak minősül az online foglalási rendszert igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó, azaz Ön), aki jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy információszerzés céljából az Adatkezelő a honlapját és/vagy online foglalási rendszerét akár tájékozódás céljából felkeresi.

2. A 16. életévüket be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres igénylésük előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó foglalását ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a foglaláshoz törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását megadta, amely jóváhagyás a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó önállóan foglalhat az online foglalási rendszeren keresztül, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) tehet jognyilatkozatokat, és a Felhasználó tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

IV. COOKIE-K

1. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató, azaz a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezek a cookie-k csak egyes aloldalak látogatása esetén kerülnek elküldésre a látogató, azaz a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információ nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett, azaz a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintett, azaz a Felhasználó részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az érintettek, azaz Felhasználók, a Google-hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. A letiltást követően a Felhasználók számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a szolgáltatótól.

2. Alkalmazott cookie-k

• Átmeneti (session) cookie: az átmeneti cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
• Jelszóval védett munkamenethez használt cookie
• Bevásárlókosárhoz szükséges cookie
• Biztonsági cookie

3. Külső szerverek segítik a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics.

4. Amennyiben az érintett, azaz a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, a Felhasználónak telepítenie kell a böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat;
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy;
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy;
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

V. A FOGLALÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK KÖRE

1. Az adatkezelés megnevezése
Az online foglalási rendszer igénybevételével és a foglalás elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk vagy feldolgoztassuk.

2. Az adatkezelés jogalapja
2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján mindenekelőtt a Felhasználó, azaz az Ön – mint érintett – önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, amely hozzájárulás kiterjed arra is, hogy az Ön igénylése során közölt személyes adatok a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt céloknak megfelelően, illetve módon felhasználásra kerüljenek.

2.2. A személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a tisztességesség, illetve a törvényesség elvét. Személyes adat csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból kezelhető, amely célnak az adatkezelés minden szakaszában meg kell, hogy feleljen. A kezelt személyes adatoknak a cél megvalósulásához elengedhetetlennek, illetve a cél elérésére alkalmasnak kell lenniük, azok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetők.

2.3. Adatkezelő fentieken túl is vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, illetve az abban lefektetett elveknek megfelelően kezeli.

2.4. Amennyiben az Ön által szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, ezen tényről a Felhasználót, azaz Önt tájékoztatni köteles, illetve köteles megszerezni ehhez a Felhasználó, azaz az Ön előzetes hozzájárulását, valamint biztosítani annak lehetőségét, hogy az eltérő célra történő felhasználást a Felhasználó megtiltsa.

2.5. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy (Felhasználó), azaz Ön felel.

3. A kezelt adatok köre
Az GASTRO LIVE 21 Kft. – mint Adatkezelő – fentiek szerinti adatkezelése során az online foglalási rendszert igénybe vevők alább feltüntetett adatait kezeli:
• vezetéknév,
• keresztnév,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• lakcím:
• irányítószám,
• város,
• utca,
• házszám.

A 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása értelmében az adatkezelés kiterjed a VIZA (Vendég Információ Zárt Adatbázis vizainfo.hu) rendszere felé történő, kötelező adatszolgáltatással kezelt személyi okmányok adataira.

4. Az adatkezelés célja és módja
4.1. A személyes adatokat kapcsolattartás, az online foglalások teljesítése és így a kényelmesebb szolgáltatás biztosítása érdekében (pl. megérkezéskor nem kell még egyszer megadnia az adatait) és kötelező adatszolgáltatás céljából kezeljük.

4.2. A személyes adatokat az Adatkezelő az Infotv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja.

4.3. Az Adatkezelő jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

4.4. Személyes adatokat harmadik személynek csak a Felhasználó tájékoztatása és előzetes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra.

4.5. Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. Az Ön által megadott adatok kezelésére az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig jogosult.

5.2. A Felhasználónak az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az adatbázisból törli a Felhasználó, azaz az Ön adatait.

VI. A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó, azaz az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdés a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, az Sztv.-ben megfogalmazott kötelezettségnek teljesítése.

2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztosítása, továbbá a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, és a számvitelibizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)–(2) bekezdése alapján a gazdálkodónak (Adatkezelőnek) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznie.

3. A kezelt adatok köre:
• családi név,
• utónév,
• adószám,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• lakóhely:
• irányítószám,
• város,
• utca,
• házszám.

4. Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a Felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

VII. TOVÁBBI ADATKEZELÉS

1. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

2. A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)–(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Az oldalra látogató Felhasználók, azaz az Ön számítógépének egyes adatai és IP-címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek (látogatási statisztikák). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag belső hasathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó, azaz az Ön személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, vagy nem teszi elérhetővé.

VIII. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

1. A személyes adatok tárolására és a szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozás
Adatfeldolgozó neve: Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatfeldolgozó címe: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. fszt. 3.
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@hotelsystem.hu

A Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

2. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozó neve: Tunikó Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. 1. em. 1. ajtó

Az Adatkezelő saját pénzügyi részlege végzi a számviteli bizonylatok könyvelését. Ennek során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználók, azaz az Ön magánszférájának védelmét.

3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

X. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítsa. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl. a honlapon feltüntetve, az oldal elérésekor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók, azaz Ön is a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XI. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

1. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználó, azaz Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog
A Felhasználó, azaz Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. Az adatok törléséhez való jog
A Felhasználónak, azaz Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

4. Az adatok zárolásához való jog
A Felhasználó, azaz Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az adatok végleges törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adatok törlését kizárta.

5. A tiltakozás joga
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

XII. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

1. A Felhasználó, azaz az Ön saját személyes adatainak törlési igényét nyilatkozat formájában a II. pontban rögzített elérhetőségekre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

2. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználó 5 munkanapon belül a II. szakaszban rögzített elérhetőségeken jelezni köteles.

XIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette a Felhasználó valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Adatvédelmi incidens bejelentő rendszer: www.naih.hu/tudnivalok-az-adatvedelmi-incidensek-kezeleserol)

2. A fentiek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, a Felhasználó az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

XIV. A SZEMÉLYES ADATOK VALÓDISÁGA, SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Felhasználó 8 munkanapon belül az Adatkezelő II. szakaszban meghatározott elérhetőségein jelezni köteles.

XV. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, azaz Önt, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzített adatkezelés nem bejelentésköteles, mert az adatkezelés kapcsolattartásra irányul.